Michael M. Foster

Upgrade 2018 HD | монгол хэлээр

Upgrade 2018 HD | монгол хэлээр

Ойрын ирээдүйд хүмүүс робот хийгээд роботжсон бүхэл тоног төхөөрөмжүүдийн туслалцаатай амьдардаг болов. Тэрхүү роботууд нь хүнд дүрст төдийгүй ...